WAD 2019_Supporting Communities Banner

Các cộng đồng cần sự hỗ trợ của bạn để tiếp tục hoạt động và mở rộng hơn nữa công việc quan trọng mà họ đang làm để giúp mọi người được an toàn trước HIV.

Bạn đang nghĩ làm thế nào để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các cộng đồng trong Ngày Thế giới phòng chống AIDS? Hãy xem một vài gợi ý!

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam