Bảo hiểm y tế với người nhiễm HIV ở Việt Nam

0

Một phần lớn trong tổng kinh phí của chương trình phòng, chống HIV/AIDS được hỗ trợ từ nguồn kinh phí nước ngoài. Tuy nhiên, các nhà tài trợ đã bắt đầu cắt giảm và sẽ tiếp tục cắt giảm nguồn tài trợ này trong những năm tới. Trong bối cảnh này, bảo hiểm y tế được nhà nước định hướng là một trong các nguồn tài chính bền vững để đảm bảo duy trì và mở rộng chương trình điều trị HIV.
Tuy nhiên, một khảo sát nhanh trên toàn quốc do Cục phòng chống HIV/AIDS tiến hành năm 2014 cho thấy độ bao phủ bảo hiểm y tế trong người nhiễm HIV còn rất thấp, chỉ khoảng 30%. Nhằm cung cấp bổ sung các bằng chứng để xây dựng các chính sách phù hợp cho việc sử dụng nguồn tài chính này đối với điều trị HIV, Cục phòng chống HIV/AIDS và UNAIDS đã phối hợp thực hiện nghiên cứu với mục tiêu bước đầu mô tả:
– Các thuận lợi và rào cản trong việc tham gia và sử dụng bảo hiểm y tế trong chăm sóc và điều trị của người nhiễm HIV;
– Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế, chất lượng dịch vụ y tế và nguồn chi trả của người nhiễm HIV.