UNAIDS Viet Nam Office:

 vietnam@unaids.org

 Green One UN House, 304 Kim Mã, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam