VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

Ủy ban quốc gia về phòng, chống AIDS
và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ủy ban quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (UBQG) được thành lập vào tháng 6 năm 2000, là một tổ chức liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. UBQG bao gồm 21 bộ ngành và tổ chức quần chúng, do một Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách các vấn đề xã hội làm Chủ tịch.

Mỗi tổ chức, cơ quan thành viên của UBQG phân công một Thứ trưởng hoặc một cán bộ ngang hàm Thứ trưởng làm đầu mối phụ trách các công việc của Ủy ban. Ba Bộ — Bộ Y tế (đầu mối về phòng, chống AIDS), Bộ Công an (đầu mối về phòng, chống ma túy), và Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội (đầu mối về phòng, chống mại dâm) – đóng vai trò tham mưu xây dựng chính sách và chiến lược, lập kế hoạch, và hỗ trợ công việc của UBQG trong lĩnh vực do Bộ mình phụ trách.

UBQG tổ chức họp định kỳ hai lần một năm để xem xét và tổng kết, đánh giá các kế hoạch hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Xem thêm thông tin tại www.tiengchuong.vn

Cục phòng, chống HIV/AIDS

Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi cả nước. Cục cũng giúp Bộ trưởng Bộ Y tế làm thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Bộ máy Cục Phòng, chống HIV/AIDS gồm một Cục trưởng và bốn Phó cục trưởng, cùng các phòng ban chuyên môn như phòng Kế hoạch – Tổng hợp; phòng Tài chính – Kế toán; phòng Can thiệp giảm tác hại; phòng Điều trị và Chăm sóc HIV/AIDS; phòng Giám sát – Theo dõi – Đánh giá và Xét nghiệm; phòng Truyền thông và Huy động cộng đồng; phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS gồm Tạp chí AIDS và cộng đồng, và Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Cục Phòng, chống HIV/AIDS chỉ đạo và hỗ trợ kỹ thuật cho 63 Trung tâm phòng, chống AIDS cấp tỉnh, cơ quan chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động phòng chống HIV thuộc phạm vi tỉnh.

Xem thêm tại www.vaac.gov.vn