NHÓM PHỐI HỢP CỦA
LIÊN HỢP QUỐC VỀ HIV

Đáp ứng với HIV của Liên Hợp Quốc do một Nhóm phối hợp về HIV điều phối. Ở Việt Nam, Nhóm phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV bao gồm cán bộ kỹ thuật của các tổ chức ILO, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UN Women, UNODC, WHO và UNAIDS.

Giám đốc quốc gia của UNAIDS chủ trì, điều phối và thúc đẩy các hoạt động của Nhóm phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV. Toàn bộ các hoạt động về phòng, chống HIV của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam được tập hợp trong Chương trình hoạt động phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV, và được triển khai trong khuôn khổ Khung hỗ trợ phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDAF) giai đoạn 2012-2016 và Kế hoạch chung Một Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho giai đoạn này. Đây là hai văn bản tạo khuôn khổ và định hướng cho hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc.