Tiến độ thực hiện Mục tiêu 90-90-90, Hướng đến kết thúc đại dịch AIDS tại Việt Nam