Thông tin tóm tắt tình hình dịch của Việt Nam tháng Tám năm 2018