Lê Thị Thái Uyên, Mạng lưới quần thể đích trẻ Việt Nam :” Không phân biệt đối xử nghĩa là tất cả các nhóm dễ bị tổn thương đều được tôn trọng”

Lê Thị Thái Uyên, Mạng lưới quần thể đích trẻ Việt Nam :” Không phân biệt đối xử nghĩa là tất cả các nhóm dễ bị tổn thương đều được tôn trọng”

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam