Ảnh 5 – Tôi ủng hộ không phân biệt đối xử

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam