Tỷ lệ phần trăm số người được tiếp cận với dịch vụ xét nghiệm HIV của người tiêm chích ma túy:

Tỷ lệ phần trăm số người được tiếp cận với dịch vụ xét nghiệm HIV của người tiêm chích ma túy:

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam