Số phần trăm người tiêm chích ma túy cho biết họ có sử dụng bơm kim tiêm sạch vào lần tiêm chích gần nhất:

Số phần trăm người tiêm chích ma túy cho biết họ có sử dụng bơm kim tiêm sạch vào lần tiêm chích gần nhất:

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam