Search Result

Nguyễn Anh Phong, Mạng lưới quốc gia người sống với HIV: “Không phân biệt đối xử nghĩa là điều trị cho tất cả mọi người”

Nguyễn Anh Phong, Mạng lưới quốc gia người sống với HIV: “Không phân biệt đối xử nghĩa là điều trị cho tất cả mọi người”

Lê Thị Thái Uyên, Mạng lưới quần thể đích trẻ Việt Nam :” Không phân biệt đối xử nghĩa là tất cả các nhóm dễ bị tổn thương đều được tôn trọng”

Lê Thị Thái Uyên, Mạng lưới quần thể đích trẻ Việt Nam :” Không phân biệt đối xử nghĩa là tất cả các nhóm dễ bị tổn thương đều được tôn trọng”

Ngô Thị Mộng Linh, Mạng lưới quốc gia người sống với HIV:”Không phân biệt đối xử nghĩa là mọi người đều bình đẳng như nhau”

Ngô Thị Mộng Linh, Mạng lưới quốc gia người sống với HIV:”Không phân biệt đối xử nghĩa là mọi người đều bình đẳng như nhau”

Tùng Lưu Văn Khiết, Mạng lưới quần thể đích trẻ Viêt Nam:” Không phân biệt đối xử nghĩa là đề cao sự đa dạng”

Tùng Lưu Văn Khiết, Mạng lưới quần thể đích trẻ Viêt Nam:” Không phân biệt đối xử nghĩa là đề cao sự đa dạng”

Jessica, Cộng đồng chuyển giới và đồng tính “Không phân biệt đối xử nghĩa là mọi người đều được tôn trọng”

Jessica, Cộng đồng chuyển giới và đồng tính “Không phân biệt đối xử nghĩa là mọi người đều được tôn trọng”

Đại diện Cục phòng, chống HIV/AIDS và đại diện Mạng lưới quốc gia người sống với HIV kêu goi “Tôn trọng” và “Bình đẳng” cho mọi người

Đại diện Cục phòng, chống HIV/AIDS và đại diện Mạng lưới quốc gia người sống với HIV kêu goi “Tôn trọng” và “Bình đẳng” cho mọi người

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam