Cẩm nang truyền thông đại chúng về phòng, chống HIV/AIDS

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam