Báo cáo quốc gia kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ ở Việt Nam

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam