Chiến lược quốc gia về phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam tới năm 2010 và tầm nhìn 2020

0

Bản chiến lược Quốc gia về Phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 đã được thông qua vào tháng 3 năm 2004. Các mục tiêu trong bản Chiến lược là nhằm giảm tỷ lệ hiện nhiễm trên nhóm dân cư chung,3% vào năm 2010 và không tăng thêm sau năm 2010; và giảm các tác động bất lợi của HIV đối với phát triển kinh tế-xã hội xuống dưới 0