Chỉ thị số 54 của Ban Bí thư TW Đảng Cộng Sản Việt Nam

0

Khung Theo dõi và Ðánh giá bao gồm các thông tin cơ bản về cơ cấu theo dõi và đánh giá tình hình HIV tại Việt Nam, kế hoạch xây dựng, và cách thức thu thập và quản lý dữ liệu.