Ấn phẩm

31/10/2014

Mục tiêu 90-90-90: Hướng tới kết thúc đại dịch AIDS ở Việt Nam

Chi tiết Tải xuống

31/03/2014

Báo cáo quốc gia về tiến độ chương trình phòng, chống AIDS 2014

Chi tiết Tải xuống

11/12/2013

GLOBAL REPORT – UNAIDS report on the global AIDS epidemic 2013

Chi tiết Tải xuống

11/12/2013

HIV in Asia and the pacific-UNAIDS report 2013

Chi tiết Tải xuống

14/08/2013

The HIV Epidemic in Viet Nam

Chi tiết Tải xuống

26/07/2013

Location, location – Connecting people faster to HIV services

Chi tiết Tải xuống

06/05/2013

AIDS by the numbers

Chi tiết Tải xuống

01/03/2013

THÔNG TIN TÓM TẮT ƯỚC TÍNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM HIV TRONG QUAN HỆ BẠN TÌNH LÂU DÀI...

Chi tiết Tải xuống

12/01/2013

Stock Taking Matrix Poster

Chi tiết Tải xuống