Ấn phẩm

30/09/2015

Báo cáo quốc gia kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên...

Chi tiết Tải xuống

30/04/2015

Chung sống với HIV – Đánh giá mức độ kì thị 2014

Chi tiết Tải xuống

31/10/2014

Tối ưu hóa đáp ứng với dịch HIV/AIDS ở Việt Nam: Chiến lược đầu tư cho...

Chi tiết Tải xuống

31/10/2014

Mục tiêu 90-90-90: Hướng tới kết thúc đại dịch AIDS ở Việt Nam

Chi tiết Tải xuống

31/03/2014

Báo cáo quốc gia về tiến độ chương trình phòng, chống AIDS 2014

Chi tiết Tải xuống

11/12/2013

GLOBAL REPORT – UNAIDS report on the global AIDS epidemic 2013

Chi tiết Tải xuống

11/12/2013

HIV in Asia and the pacific-UNAIDS report 2013

Chi tiết Tải xuống

14/08/2013

The HIV Epidemic in Viet Nam

Chi tiết Tải xuống

26/07/2013

Location, location – Connecting people faster to HIV services

Chi tiết Tải xuống