Tối ưu hóa đáp ứng với dịch HIV/AIDS ở Việt Nam: Chiến lược đầu tư cho phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam