Thông tin tóm tắt tình hình dịch của Việt Nam tháng Tám năm 2018

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam