Thông tin tóm tắt Mô hình thí điểm về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tế

Mô hình thí điểm về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tếtại thành phố Hồ Chí Minh

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam