WAD 2019 Communities make the difference

Các cộng đồng đang cung cấp các dịch vụ phòng chống HIV và hỗ trợ vô cùng quan trọng trong đáp ứng với dịch.

Để nâng cao nhận thức chung về vai trò của cộng đồng và các tổ chức dựa vào cộng đồng, UNAIDS và các đối tác cùng nhấn mạnh vai trò của các cộng đồng nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam