Tùng Lưu Văn Khiết, Mạng lưới quần thể đích trẻ Viêt Nam:” Không phân biệt đối xử nghĩa là đề cao sự đa dạng”

Tùng Lưu Văn Khiết, Mạng lưới quần thể đích trẻ Viêt Nam:” Không phân biệt đối xử nghĩa là đề cao sự đa dạng”

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam