Sống để Yêu thương

Các thành viên mạng lưới VYKAP tiếp cận các bạn trẻ để truyền thông về HIV tại sự kiện hưởng ứng Ngày Quốc tế Thanh niên.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam