Sống để Yêu thương

Giám đốc UNAIDS Việt Nam và thành viên Mạng lưới Quần thể đích trẻ tham gia hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Thanh niên tại Việt Nam

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam