Jessica, Cộng đồng chuyển giới và đồng tính “Không phân biệt đối xử nghĩa là mọi người đều được tôn trọng”

Jessica, Cộng đồng chuyển giới và đồng tính “Không phân biệt đối xử nghĩa là mọi người đều được tôn trọng”

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam