Đại diện Cục phòng, chống HIV/AIDS và đại diện Mạng lưới quốc gia người sống với HIV kêu goi “Tôn trọng” và “Bình đẳng” cho mọi người

Đại diện Cục phòng, chống HIV/AIDS và đại diện Mạng lưới quốc gia người sống với HIV kêu goi “Tôn trọng” và “Bình đẳng” cho mọi người

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam