Ảnh 1 – Education photo story

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang xây dựng giáo trình quốc gia đầu tiên lồng ghép việc giảng dạy về sức khỏe sinh sản và dự phòng  lây nhiễm HIV dành cho học sinh cấp 2, với hỗ trợ của Liên Hợp Quốc và tổ chức Cứu trợ trẻ em ở Việt Nam. Giáo trình này đã được giảng dạy thí điểm tại tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị và thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị triển khai trên toàn quốc và tiến tới chính thức lồng ghép giảng dạy về HIV vào khung giáo trình và sách giáo khoa quốc gia sửa đổi do Bộ GD&ĐT chủ trì để trình Quốc hội phê chuẩn trong năm 2015.

 

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam