Một báo cáo đánh giá về chương trình dự phòng HIV ở Việt Nam

Việt Nam đã chứng tỏ tiếp tục duy trì cam kết đáp ứng các Mục tiêu Fast-Track 90-90-90 đầy tham vọng vào năm 2020 và tiến tới chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 để nó không còn là mối đe dọa tới  sức khỏe cộng đồng, và là một trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Để đạt được những mục tiêu này và để kiểm soát được dịch bệnh, rất cần phải tiếp tục tập trung vào việc giảm các ca nhiễm mới. Dự phòng vẫn là một cấu phần thiết yếu trong chương trình phòng, chống HIV quốc gia của Việt Nam. Bằng chứng và những nỗ lực ở Việt Nam và trên toàn cầu đã cho thấy rằng: dự phòng HIV giúp cứu sống con người và tiết kiệm tiền bạc. Đó là những khoản đầu tư đúng đắn, có hiệu quả về chi phí và nhân đạo. Các bước đi mạnh mẽ đã được thực hiện để khai thác lợi ích của điều trị là dự phòng; tuy nhiên, vẫn cần phải tìm kiếm các biện pháp can thiệp dự phòng truyền thống và cả các biện pháp đổi mới, sáng tạo để đối phó với dịch đang phát triển và các hành vi thay đổi nhanh chóng.

Để có hiệu quả, việc mở rộng chương trình dự phòng cần phải được cấp kinh phí đầy đủ. Có khả năng Việt Nam sẽ thấy sự sụt giảm đáng kể nguồn tài trợ bên ngoài cho ứng phó về HIV sau năm 2020: các nguồn tài trợ mới cần được xác định cho chương trình dự phòng. Điều này sẽ bao gồm việc huy động tăng ngân sách địa phương và quốc gia, cũng như tìm hiểu các cơ hội hợp tác công tư và thu hút các nhà từ thiện quốc gia/hoặc quốc tế. Việc giới thiệu các phương thức đa dạng để cung cấp dịch vụ hiệu quả, như hợp đồng xã hội/đầu tư công thông qua các tổ chức dựa vào cộng đồng cho các dịch vụ dự phòng và do cộng đồng thực hiện là một cấu phần thiết yếu cho phép mở rộng chương trình dự phòng.

Hy vọng rằng đánh giá này sẽ góp phần thúc đẩy và đưa ra các gợi ý nhằm đem lại sức sống mới và tối ưu hóa các hoạt động dự phòng như là một phần trong nỗ lực của Việt Nam để theo dõi tiến độ đạt mục tiêu, đồng thời giám sát các khoảng trống mới về mặt chương trình cũng như địa lý, để không ai bị bỏ lại phía sau và đạt được các mục tiêu quốc gia đến năm 2020 và 2030.

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam