Số phần trăm người lớn và trẻ em đang tham gia điều trị kháng HIV

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam