Dân số (người trưởng thành) sống với HIV:

Số phần trăm dân số là người trưởng thành đang sống với HIV:

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam