Số người lớn và trẻ em đang tham gia điều trị kháng HIV:

Số người lớn và trẻ em đang tham gia điều trị kháng HIV:

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam