Ấn phẩm

14/08/2020

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA Chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

Read More Download

20/03/2020

Những người sống với HIV cần biết gì về COVID-19

Read More Download

15/10/2019

Một báo cáo đánh giá về chương trình dự phòng HIV ở Việt Nam

Read More Download

15/02/2019

VinaPrEP: Tóm tắt các kết quả của dự án

Read More Download

28/11/2018

Lợi ích của xét nghiệm HIV

Read More Download

14/09/2018

Thông tin tóm tắt tình hình dịch của Việt Nam tháng Tám năm 2018

Read More Download

21/12/2017

Thông Tin Tóm Tắt Về Tình Hình Dịch Của Việt Nam

Read More Download

21/12/2017

Tiến độ thực hiện Mục tiêu 90-90-90, Hướng đến kết thúc đại dịch AIDS...

Read More Download

28/11/2017

Thông tin tóm tắt Mô hình thí điểm về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử...

Read More Download