Nhóm phối hợp của
Liên Hợp Quốc về HIV

Đáp ứng với HIV của Liên Hợp Quốc do một Nhóm phối hợp về HIV điều phối. Ở Việt Nam, Nhóm phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV bao gồm cán bộ kỹ thuật của các tổ chức ILO, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UN Women, UNODC, WHO và UNAIDS.

Giám đốc quốc gia của UNAIDS chủ trì, điều phối và thúc đẩy các hoạt động của Nhóm phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV. Toàn bộ các hoạt động về phòng, chống HIV của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam được tập hợp trong Chương trình hoạt động phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV, và được triển khai trong khuôn khổ Khung hỗ trợ phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDAF) giai đoạn 2012-2016 và Kế hoạch chung Một Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho giai đoạn này. Đây là hai văn bản tạo khuôn khổ và định hướng cho hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc.

Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ra đời năm 1996, đóng vai trò dẫn dắt đáp ứng toàn cầu với HIV. UNAIDS dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn thế giới trong nỗ lực thực hiện tầm nhìn chung về Không còn người nhiễm mới HIV, Không còn phân biệt đối xử và Không còn người tử vong do AIDS. UNAIDS tập hợp nỗ lực của 11 tổ chức Liên Hợp Quốc, gồm UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO và Ngân hàng thế giới, và phối hợp chặt chẽ với các đối tác toàn cầu cũng như ở cấp quốc gia nhằm tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, để AIDS không còn là một mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Xem thêm thông tin tại www.unaids.org

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam