Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa XII Về Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Nâng Cao Sức Khoẻ Nhân Dân Trong Tình Hình Mới

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam