Bảo hiểm y tế với người nhiễm HIV ở Việt Nam

Một phần lớn trong tổng kinh phí của chương trình phòng, chống HIV/AIDS được hỗ trợ từ nguồn kinh phí nước ngoài. Tuy nhiên, các nhà tài trợ đã bắt đầu cắt giảm và sẽ tiếp tục cắt giảm nguồn tài trợ này trong những năm tới. Trong bối cảnh này, bảo hiểm y tế được nhà nước định hướng là một trong các nguồn tài chính bền vững để đảm bảo duy trì và mở rộng chương trình điều trị HIV.
Tuy nhiên, một khảo sát nhanh trên toàn quốc do Cục phòng chống HIV/AIDS tiến hành năm 2014 cho thấy độ bao phủ bảo hiểm y tế trong người nhiễm HIV còn rất thấp, chỉ khoảng 30%. Nhằm cung cấp bổ sung các bằng chứng để xây dựng các chính sách phù hợp cho việc sử dụng nguồn tài chính này đối với điều trị HIV, Cục phòng chống HIV/AIDS và UNAIDS đã phối hợp thực hiện nghiên cứu với mục tiêu bước đầu mô tả:
– Các thuận lợi và rào cản trong việc tham gia và sử dụng bảo hiểm y tế trong chăm sóc và điều trị của người nhiễm HIV;
– Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế, chất lượng dịch vụ y tế và nguồn chi trả của người nhiễm HIV.

Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ra đời năm 1996, đóng vai trò dẫn dắt đáp ứng toàn cầu với HIV. UNAIDS dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn thế giới trong nỗ lực thực hiện tầm nhìn chung về Không còn người nhiễm mới HIV, Không còn phân biệt đối xử và Không còn người tử vong do AIDS. UNAIDS tập hợp nỗ lực của 11 tổ chức Liên Hợp Quốc, gồm UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO và Ngân hàng thế giới, và phối hợp chặt chẽ với các đối tác toàn cầu cũng như ở cấp quốc gia nhằm tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, để AIDS không còn là một mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Xem thêm thông tin tại www.unaids.org

Green One UN House, 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam