Ấn phẩm

06/05/2013

AIDS by the numbers

Chi tiết Tải xuống

01/03/2013

THÔNG TIN TÓM TẮT ƯỚC TÍNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM HIV TRONG QUAN HỆ BẠN TÌNH LÂU DÀI...

Chi tiết Tải xuống

12/01/2013

Stock Taking Matrix Poster

Chi tiết Tải xuống

15/09/2012

Together We Will End AIDS

Chi tiết Tải xuống

08/08/2012

VIET NAM NATIONAL AIDS SPENDING ASSESSMENT 2008-2010

Chi tiết Tải xuống

02/08/2012

EXPANDING LONG TERM FINANCING OPTIONS

Chi tiết Tải xuống

12/03/2012

VIET NAM AIDS RESPONSE PROGRESS REPORT 2012

Chi tiết Tải xuống

31/12/2011

Cẩm nang truyền thông đại chúng về phòng, chống HIV/AIDS

Chi tiết Tải xuống

11/12/2011

Hướng dẫn sử dụng thuật ngữ của UNAIDS năm 2011

Chi tiết Tải xuống