Ấn phẩm

15/09/2012

Together We Will End AIDS

Chi tiết Tải xuống

08/08/2012

VIET NAM NATIONAL AIDS SPENDING ASSESSMENT 2008-2010

Chi tiết Tải xuống

02/08/2012

EXPANDING LONG TERM FINANCING OPTIONS

Chi tiết Tải xuống

12/03/2012

VIET NAM AIDS RESPONSE PROGRESS REPORT 2012

Chi tiết Tải xuống

11/12/2011

Hướng dẫn sử dụng thuật ngữ của UNAIDS năm 2011

Chi tiết Tải xuống

30/11/2011

Learn about Your Rights: Training Manual on HIV and the Law

Chi tiết Tải xuống

23/11/2011

Tiếp cận phổ cập tới dự phòng HIV, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ: Lộ...

Chi tiết Tải xuống

22/09/2011

Evaluation of the epidemiological impact of harm reduction programs on HIV in Vietnam

Chi tiết Tải xuống

09/09/2011

Establishment and Registration of Legal Entities

Chi tiết Tải xuống

Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ra đời năm 1996, đóng vai trò dẫn dắt đáp ứng toàn cầu với HIV. UNAIDS dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn thế giới trong nỗ lực thực hiện tầm nhìn chung về Không còn người nhiễm mới HIV, Không còn phân biệt đối xử và Không còn người tử vong do AIDS. UNAIDS tập hợp nỗ lực của 11 tổ chức Liên Hợp Quốc, gồm UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO và Ngân hàng thế giới, và phối hợp chặt chẽ với các đối tác toàn cầu cũng như ở cấp quốc gia nhằm tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, để AIDS không còn là một mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Xem thêm thông tin tại www.unaids.org