Ấn phẩm

14/09/2018

Thông tin tóm tắt tình hình dịch của Việt Nam tháng Tám năm 2018

Chi tiết Tải xuống

21/12/2017

Thông Tin Tóm Tắt Về Tình Hình Dịch Của Việt Nam

Chi tiết Tải xuống

21/12/2017

Tiến độ thực hiện Mục tiêu 90-90-90, Hướng đến kết thúc đại dịch AIDS...

Chi tiết Tải xuống

28/11/2017

Thông tin tóm tắt Mô hình thí điểm về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử...

Chi tiết Tải xuống

25/10/2017

Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa XII Về Tăng Cường Công...

Chi tiết Tải xuống

30/12/2016

Bảo hiểm y tế với người nhiễm HIV ở Việt Nam

Chi tiết Tải xuống

30/04/2016

Trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV ở Việt Nam

Chi tiết Tải xuống

30/09/2015

Báo cáo quốc gia kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên...

Chi tiết Tải xuống

30/04/2015

Chung sống với HIV – Đánh giá mức độ kì thị 2014

Chi tiết Tải xuống